วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 1

จำนวน 9 บทความ

การโคลนยีนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากใบสบู่ดำ

บทความวิจัย

โดย นวลฉวี เวชประสิทธิ์ และ สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

-

บทความวิจัย

โดย Kitisart Kraboun, Putkrong Punumong, Kamonwan Rojsuntornkitti, Teeraporn Kongbangkerd, Itthinuth Ta

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องของชาวนาจังหวัดสระแก้ว

บทความวิจัย

โดย ไชยวัฒน์ สมสอางค์ และ อุ่นเรือน เล็กน้อย

การทดสอบพันธุ์เผือกเพื่อบริโภคสดและการแปรรูป

บทความวิจัย

โดย ทวีป หลวงแก้ว กันยารัตน์ ตันยา บุญเชิด แก้วสิทธิ์ สุรพงษ์ อนุตธโต และ พินิจ เขียวพุ่มพวง

การผลิตเครื่องดื่มปลายข้าวกล้องหอมมะลิแดงผสมถั่วเขียว โดยใช้สารให้ความหวานซูคราโลส

บทความวิจัย

โดย ณัฐวรรณ แก่นไม้หอม มนตรา ศรีษะแย้ม เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และ อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

Login