วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

1
บทความวิจัย

2
บทความวิจัย

ผลของปุ๋ยหมักชีวภาพชนิดต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดคอส

บทความโดย นงลักษณ์ พยัคฆศิรินาวิน
วันที่ 2023-06-29 09:38:55 ผู้เข้าชม 156

6
บทความวิจัย

การใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกในการจำแนกภาพ ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ

บทความโดย สุจิตรา ทิพย์ศรีราช
วันที่ 2023-06-29 09:46:04 ผู้เข้าชม 150

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

168