คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ

คำชี้แจงและเงื่อนไขการจัดทำต้นฉบับ

การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
1. เรื่องที่จะลงพิมพ์อาจเป็นรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ เรื่องแปล ข่าวสาร ข้อคิดเห็น หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตร 
2. ต้นฉบับต้องมีเนื้อเรื่องสมบูรณ์ในฉบับ และควรพิมพ์หน้าเดียว บนกระดาษพิมพ์สั้น (A4) ความยาว 5 - 10 หน้า
3. เรื่องที่เป็นรายงานการวิจัย ควรจะมีหัวข้อตามล าดับดังนี้
ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ชื่อ และที่อยู่ผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวไม่ควรเกิน 250 ค า และให้ระบุ key words ท้าย Abstract ด้วย ก าหนดให้ระบุ 3 - 5 คำ
เนื้อหาประกอบด้วย บทน า วิธีการวิจัย ผลการวิจัยและวิจารณ์ สรุปผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี ) เอกสารอ้างอิง (เขียนตามรูปแบบในข้อ 8)
4. รูปแบบการพิมพ์ พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ระยะห่างจากกระดาษขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว บน 1.25 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว อักษร TH SarabunPSK
ชื่อเรื่อง ขนาด 20 แบบหนา (bold) จัดแนวกึ่งกลางของหน้ากระดาษ 
หัวเรื่อง ขนาด 18 แบบหนา (bold) จัดแนวกึ่งกลางของหน้ากระดาษ
ชื่อผู้เขียนและหน่วยงานหรือสถาบันศึกษา ขนาด 16 แบบหนา (bold) จัดแนวกึ่งกลางของหน้ากระดาษ 
หัวข้อคำสำคัญ ขนาด 16 แบบหนา (bold) จัดชิดขอบซ้าย 
เนื้อหา ขนาด 16 แบบธรรมดา 
5. การอ้างอิงในเนื้อเรื่องให้ใช้ระบบ ชื่อ -ปี เช่น ศักดิ์ และ สิทธิ์ (2526) รายงานว่า … หรือ …(ศักดิ์ และ สิทธิ์, 2526) กรณีที่มี
ผู้เขียน 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ชื่อคนแรก ตามด้วย “และคณะ (et al.,)” ส าหรับชื่อคนไทยจากเอกสารภาษาไทยให้ใช้ชื่อตัวแทน ชื่อ
สกุล
6. หากมีตารางหรือภาพ ใส่หมายเลขและอธิบายทุกครั้ง 
7. การแสดงค่าความแตกต่างทางสถิติ ให้ใช้อักษรก ากับเหนือค่าเฉลี่ย และมีค าอธิบายท้ายตาราง
8. เอกสารอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการเขียนดังนี้
8.1 เรียงล าดับเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ
8.2 เรียงล าดับตามตัวอักษรและสระ และตามจ านวนผู้เขียน กรณีผู้เขียนคนเดียวกันให้เรียงตามปี
8.3 ยึดหลักเกณฑ์ของ APA Style (American Psychological Association) ดังนี้
    8.3.1 หนังสือ
         ชื่อผู้แต่ง. ปีพิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
         ชื่อผู้แต่ง. (บรรณาธิการ). ปีพิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์:  สำนักพิมพ์.
    8.3.2 บทความวารสาร
         ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.
    8.3.3 หนังสือรายงานการประชุมเอกสารการประชุมวิชาการ
         ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์. ชื่อบทความ. ใน: ชื่อการประชุม. วัน เดือน ปีที่จัดประชุม. สถานที่
         พิมพ์ : ส านักพิมพ์.
    8.3.4 หนังสือแปล
         ชื่อผู้แต่งดั้งเดิม. ปีพิมพ์. ชื่อหนังสือฉบับแปล. (ชื่อผู้แปล, ผู้แปล). ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์:
         ส านักพิมพ์.
    8.3.5 วิทยานิพนธ์
         ชื่อผู้แต่ง. ปีพิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. วิทยานิพนธ์ปริญญา. . . คณะ. . .สถาบัน.
    8.3.6 โสตทัศนวัสดุ
         ชื่อผู้ผลิต. ปีที่ผลิต. ชื่อเรื่อง. แหล่งที่ผลิต.
    8.3.7 สื่อวิทยุโทรทัศน์
         ชื่อเจ้าของเรื่อง. ปี. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อรายการ. วัน เวลาที่ออกอากาศ. สถานที่.
    8.3.8 บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยที่วารสารนั้นมีฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์ (printed
version)
         ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์. ชื่อเรื่อง [ฉบับอิเล็กทรอนิกส์]. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่),
         เลขหน้า.
    8.3.9 บทความวารสารเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่มีฉบับที่เป็นสิ่งพิมพ์
         ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า(ถ้ามี). ค้นเมื่อ 
         วันเดือนปีที่ค้น, จาก URL.
    8.3.10 บทความหนังสือพิมพ์บนอินเทอร์เน็ต
         ชื่อผู้เขียนบทความ. ปีพิมพ์, วัน เดือน. ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์. หากสืบค้นจาก
         อินเตอร์เน็ตให้ระบุวันเดือนปีที่ค้น, จาก URL.
    8.3.11 ข้อมูลจาก web site
         ชื่อผู้เขียนหรือชื่อหน่วยงาน. ปีพิมพ์. ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ ระบุวันเดือนปีที่ค้น, จาก URL.

เงื่อนไขการรับตีพิมพ์ ต้นฉบับ บทความปริทัศน์และบทความพิเศษ ที่ส่งมาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และ
ต้องไม่อยู่ในช่วงเวลาของการรอพิจารณาการตีพิมพ์จากวารสารอื่นอยู่ เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer
Review) เฉพาะสาขาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลับพร้อมส่งเอกสารการแก้ไขไปให้ผู้เขียน ส่วนการแก้ไขเป็นสิทธิของ
ผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะที่ผ่านความเห็นชอบตามรูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเท่านั้น
ส าหรับผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์ ทางกองบรรณาธิการจะมอบวารสารการเกษตรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ฉบับ
ดังกล่าวให้ จ านวน 1 เล่ม
การส่งต้นฉบับ การส่งต้นฉบับมายังกองบรรณาธิการ ท าได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ทางไปรษณีย์ และ 2. ทาง e-mail
1. ต้นฉบับ (เอกสาร) จัดพิมพ์แบบหน้าเดียว ตามรูปแบบที่กล่าวไปข้างต้น จ านวน 3 ชุด
2. ต้นฉบับ (แผ่น CD) บันทึกต้นฉบับด้วยโปรแกรม Microsoft word นามสกุล .doc ลงแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น
3. รายละเอียดการติดต่อ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 
และ e-mail
4. หนังสือ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบในการส่งตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ โดยส่งมาที่ บรรณาธิการวารสาร
การเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชานี 34000

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

160