ผลของ Heat Treatment ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ภายหลังการเก็บเกี่ยว

ผลของ Heat Treatment ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ภายหลังการเก็บเกี่ยว

Effect of Heat Treatment on the Postharvest Quality Changes of Rose Apple (Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry) cv. Thabthimchan

บทความวิจัย

โดย นาง วรรษชน สีหบุตร1 Watsachon Sihaboot 1

ผู้แต่งร่วม วรรษชน สีหบุตร1 Watsachon Sihaboot 1

ดาวน์โหลด

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของ heat treatment ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อหาระดับอุณหภูมิของน้ำร้อน และระยะเวลาการแช่ที่เหมาะสม โดยวางแผนการทดลองแบบ 4x3 Factorial in Completely Randomized Design (CRD) ใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิ 40 45 50 และ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 0 30 และ 60 วินาที เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้แช่น้ำ ผลการทดลอง พบว่า การทำ heat treatment นอกจากมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแล้วยังสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผลไว้ได้ ทำให้ชมพู่ทับทิมจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงสีผิวช้าลง และช่วยชะลอขบวนการย่อยอาหารสะสมและการเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาล โดยอุณหภูมิของน้ำร้อนและระยะเวลาที่เหมาะสมในการจุ่มผลในน้ำร้อนคือ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที มีประสิทธิภาพโดยรวมดีที่สุด สามารถช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของชมพู่ทับทิมจันทร์ตลอด 9 วัน ที่เก็บรักษาในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองอื่น (p=0.01) คำสำคัญ: การใช้ความร้อน ชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ หลังการเก็บเกี่ยว

Abstract

This research was based on 4x3 Factorial in Completely Randomized Design +1 (Factorial in CRD) with hot water at 40, 45, 50, and 55 oC at 0, 30, and 60 seconds. The control was without heat treatment. The experiment found that heat treatment can control diseases and also maintain the produce qualities. This resulted in the slow changes of rose apple skin colors. Accumulated nutrients metabolism and synthesize of sugar from carbohydrate were also slowed down. The most effective temperature and time for hot water treatment were 50 oC for 30 seconds. This can slow the breakdown of rose apple to until day 9 when stored at 25 oC (p=0.01). Keywords: Heat Treatment, Rose Apple, Postharvest

วารสารปีที่ 16 ฉบับที่ 2
บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login