วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

1
บทความวิจัย

อิทธิพลของการเพิ่มสารอาหารและเอทานอลต่อคุณภาพดอกและ อายุการปักแจกันของเบญจมาศตัดดอก (Dendranthema grandiflora Tzvelev.)

บทความโดย อุบล ชินวัง1,2* วรรณพร ดวงพัตรา1 และสุภาภรณ์ จันพวง1
วันที่ 2022-06-28 11:22:22 ผู้เข้าชม

2
บทความวิจัย

“หลักการ 5P สู่ 4 เป็น” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีความเป็นผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์

บทความโดย นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่1* สุพจน์ บุญแรง1
วันที่ 2022-06-28 15:02:35 ผู้เข้าชม

4
บทความวิจัย

การบำบัดเฮกซะวาเลนท์โครเมียมด้วยแหนแดง

บทความโดย พัชรี สินธุนาวา
วันที่ 2022-06-28 15:05:30 ผู้เข้าชม

5
บทความวิจัย

การใช้สารพาโคบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าไข่มุกกระถาง

บทความโดย กษิดิ์เดช อ่อนศรี1 กัญตนา หลอดทองหลาง1 เกศินี ศรีปฐมกุล1 วาสนา แผลติตะ2 และณัฐพงค์ จันจุฬา3*
วันที่ 2022-06-28 15:09:38 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

อิทธิพลของน้ำมะพร้าวและสาร Benzyladenine (BA) ที่มีผลต่อการชักนำ การเจริญเติบโตของกัญชา (Cannabis sativa L.) ในสภาพปลอดเชื้อ

บทความโดย อรพรรณ หัสรังค์1 กษิดิ์เดช อ่อนศรี1* บัญญัติ เศรษฐฐิติ1 และเจษฎา ตะราศี1
วันที่ 2022-06-28 15:10:39 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

160