การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะของราและยีสต์ผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว หลายพันธะปริมาณสูงจากแหล่งดินอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง และมหาวิทยาลัยพะเยา

การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะของราและยีสต์ผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัว หลายพันธะปริมาณสูงจากแหล่งดินอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง และมหาวิทยาลัยพะเยา

Selection and Characterization of Fungi and Yeasts for Highly Producing Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA) from Soil Sources, Phu Sang National Park and Phayao University

--------------------------------------------

โดย สุภาพร ภัสสร และ วนิดา แซ่จึง

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ผู้เข้าชม 0
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2020-11-03 14:31:00

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

การคัดเลือกราและยีสต์ที่มีความสามารถผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณสูง โดยเก็บตัวอย่างดินจากอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง และมหาวิทยาลัยพะเยา นำมาแยกราและยีสต์ด้วยวิธี Warcup’s soil-plate และเลี้ยงบนอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) จากการวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมัน และจัดจำแนกชนิดโดยการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ บริเวณ Internal transcribed spacer ของ rDNA จากฐานข้อมูล NCBI พบว่า รา Aspergillus flavus UP-F35 และ ยีสต์ Meyerozyma caribbica PC-Y8 สามารถผลิตกรดไขมันได้มากกว่า 40% ของน้ำหนักแห้ง คำสำคัญ: กรดไขมันไม่อิ่มตัว จุลินทรีย์โอลิเอจินัส อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง

Abstract

Screening for high polyunsaturated fatty acid producing fungi and yeasts were performed soil sampling isolation from Phu-sang National park and University of Phayao. Isolation method was based on Warcup’s soil-plate method. The isolates were cultured on Potato dextrose Agar (PDA). The amount of lipid contents was determined in fungal and yeast isolates. Their species were identified using nucleotide sequences comparison of internal transcribed spacer region (ITS) of the rDNA to the NCBI database. The result showed that Aspergillus flavus UP-F35 and Meyerozyma caribbica PC-Y8 produced amount of fatty acids more than 40% of dry weight. Keywords: Polyunsaturated fatty acid, oleaginous microorganism, Phu Sang national park

วารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 1

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152