ผลการเก็บเกี่ยวแบบตัดแต่งไว้ต้น ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต ของฟ้าทะลายโจรยอดใหม่จากต้นตอเดิม (Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees)

ผลการเก็บเกี่ยวแบบตัดแต่งไว้ต้น ที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต ของฟ้าทะลายโจรยอดใหม่จากต้นตอเดิม (Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees)

Effect of Harvesting by Cutting Heights on Growth and Yield of Kalmegh (Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees) New Shoot Which Grown Remain Root Stock

--------------------------------------------

โดย โสมนันทน์ ลิพันธ์

ประเภท : บทความวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์ : วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
ผู้เข้าชม 152
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 2023-06-29 09:44:29

ดาวน์โหลด


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบผลของการเก็บเกี่ยวแบบตัดแต่งไว้ต้น โดยการตัดที่ความสูงต้นแตกต่างกันที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของฟ้าทะลายโจร ดำเนินการทดลองที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2561 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block จำนวน 4 ซ้ำ มี 6 สิ่งทดลอง คือ การตัดลำต้นฟ้าทะลายโจรที่ระดับความสูงเหนือพื้นดิน ได้แก่ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 เซนติเมตร ผลจากการทดลองพบว่า ความสูงของลำต้น น้ำหนักแห้งของใบ และผลผลิตน้ำหนักใบแห้ง ของฟ้าทะลายโจรยอดใหม่ มีค่าสูงที่สุด เมื่อได้รับการตัดลำต้นเหนือพื้นดินที่ 10 เซนติเมตร และมีค่าลดลงเมื่อมีการตัดที่ไว้ความสูงต้นตอเพิ่มขึ้น ตามลำดับ สำหรับการตัดลำต้นชิดผิวดิน (ตัดที่ระดับ 0 เซนติเมตร จากผิวดิน) มีผลทำให้ฟ้าทะลายโจรตายภายใน 10 วัน อย่างไรก็ตาม การเก็บเกี่ยวผลผลิตฟ้าทะลายโจรโดยการตัดไว้ต้นเหนือพื้นดิน 10 เซนติเมตร เป็นระดับการตัดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตจากยอดใหม่มากที่สุด คำสำคัญ: ฟ้าทะลายโจร การเจริญเติบโต ผลผลิต การเก็บเกี่ยว

Abstract

The objective of the study was to determine the effect of harvesting by different cuttings the stem height on growth and yield of Kalmegh. The experiment was conducted at Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology, Ladkrabang, Bangkok during June to December, 2018. Six treatments of cutting height at 0, 10, 20, 30, 40 and 50 cm above ground level in a randomized complete block design with 4 replications were employed. The results showed that the plant height, dry weight of new leaf and leaf dry weight yield of Kalmegh grown under cutting height at 10 cm gave the highest and followed by cutting at the higher above ground level, respectively. Kalmegh was death for 10 days after cutting close to the ground (cutting height at 0 cm). However, it was concluded that Kalmegh is suitable for cutting height at 10 cm above ground level for the highest leaf yield from the new shoot. Keywords: Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees, Growth, Yield, Harvesting

วารสารปีที่ 22 ฉบับที่ 1

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

168