วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1

จำนวน 8 บทความ

1
บทความวิจัย

ผลของการใช้หมากสงเป็นสารช่วยติดสีก่อน ย้อมเส้นไหมด้วยสีจากแดงสิงคโปร์

บทความโดย มนัสนันท์ ไทยแท้ และ สุดาพร ตังควนิช
วันที่ 2020-10-27 13:53:10 ผู้เข้าชม

2
บทความวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างเสริมแคลเซียมจากปลาซิว

บทความโดย ศศิมล มุ่งหมาย และอนัญญา วรรณา
วันที่ 2020-11-18 10:11:50 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152