วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2

จำนวน 2 บทความ

ยุทธศาสตร์การผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย

โดย นาง วรรษชน สีหบุตร1 สังวาล สมบูรณ์2 และ โชษณ ศรีเกตุ3 Watsachon Sihaboot 1 Sungwarl Somboon2 and Chodsan

ผลของการเสริมแหนแดง (Azolla pinnata R. Br.) ในอาหาร ต่อคุณภาพสีผิวของปลาทอง

บทความวิจัย

โดย นาง กิตติศักดิ์ ผุยชา1* Kittisak Puycha1*

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

26

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

Login