วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1

จำนวน 10 บทความ

ผลของการเสริมสมุนไพรปลาไหลเผือกต่อสมรรถภาพการผลิตไก่สามสายเลือด

บทความวิจัย

โดย กิตติ วิรุณพันธุ์1 โดม หาญพิชิตวิทยา2 และ เสกสรร ชินวัง2 Kitti Wirunpan1 Dome Harnpichitvitaya2 and

ค่าโลหิตวิทยาของกระบือปลักที่เป็นโรควัณโรคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

บทความวิจัย

โดย ปัญญา เจริญพจน์a พิชิต ชุ่มเจริญb ประมร เมืองพรมb และ สุวิช บุญโปร่งc* Panya Chroenpojanaa Pichit Ch

คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของปลาแขยงข้างลาย (Mystus mysticetus) จากการย้อมสีแบบจิมซ่า

บทความวิจัย

โดย ประวีรณ์ สุพรรณอ่วม1 อลงกลด แทนออมทอง2 และวีระยุทธ์ สุภิวงศ์2 Praween Supanuam1 Alongklod Tanomtong

สภาวะที่เหมาะสมของการตรึงเชื้อยีสต์บนชานอ้อยและการประยุกต์ใช้เพื่อผลิตเอทานอล

บทความวิจัย

โดย เวสารัช สุนทรชัยบรูณ์ จารุวรรณ เจียดอนไพร และ รัชพล พะวงศ์รัตน์1 Waesarat Soontornchaiboon1 Jaruwa

ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทำจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต

บทความวิจัย

โดย นัฑพงศ์ สิงห์ศร,1,* รักชาติ ท่าโพธิ์2 และ คัชรินทร์ เวชชากุล2 Nattapong Singsorn,1,* Rugchat T

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

72

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

Login