วารสารเกษตรราชภัฏ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

จำนวน 9 บทความ

1
บทความวิจัย

การโคลนยีนและผลิตโปรตีนเคอร์ซินจากใบสบู่ดำ

บทความโดย นวลฉวี เวชประสิทธิ์ และ สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
วันที่ 2020-11-03 14:25:31 ผู้เข้าชม

2
บทความวิจัย

-

บทความโดย Kitisart Kraboun, Putkrong Punumong, Kamonwan Rojsuntornkitti, Teeraporn Kongbangkerd, Itthinuth Ta
วันที่ 2020-11-03 14:27:45 ผู้เข้าชม

3
บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่องของชาวนาจังหวัดสระแก้ว

บทความโดย ไชยวัฒน์ สมสอางค์ และ อุ่นเรือน เล็กน้อย
วันที่ 2020-11-03 14:29:19 ผู้เข้าชม

5
บทความวิจัย

การทดสอบพันธุ์เผือกเพื่อบริโภคสดและการแปรรูป

บทความโดย ทวีป หลวงแก้ว กันยารัตน์ ตันยา บุญเชิด แก้วสิทธิ์ สุรพงษ์ อนุตธโต และ พินิจ เขียวพุ่มพวง
วันที่ 2020-11-03 14:32:17 ผู้เข้าชม

6
บทความวิจัย

การผลิตเครื่องดื่มปลายข้าวกล้องหอมมะลิแดงผสมถั่วเขียว โดยใช้สารให้ความหวานซูคราโลส

บทความโดย ณัฐวรรณ แก่นไม้หอม มนตรา ศรีษะแย้ม เอกภพ จันทร์สุคนธ์ และ อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์
วันที่ 2020-11-03 14:35:54 ผู้เข้าชม

ตีพิมพ์ล่าสุด

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

บทความที่ตีพิมพ์แล้ว

152